અદભુત ગુજરાતી ફિલ્મ - ચિત્કાર

06:37
મિત્રો, આજે આપણે જોઈશુ એક અદભુત ગુજરાતી ફિલ્મ, જેનુ નામ છે - ચિત્કાર (જેમાં વાત છે એક ડોક્ટર અને દર્દીના વચ્ચેના માનવીય સંબંધોની) ચિત્કાર...

ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો - Part 3

22:41
તમારાં બાળકોને દરરોજ એક બાળવાર્તા સંભળાવો ને એમના મન-હ્રદયને ફળદ્રૂપ બનાવો. તમને આ બાળવાર્તાનો ખજાનો સ્વજનો અને મિત્રો સુધી પહોંચાડવાનું ...

ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો - Part 2

22:38
તમારાં બાળકોને દરરોજ એક બાળવાર્તા સંભળાવો ને એમના મન-હ્રદયને ફળદ્રૂપ બનાવો. તમને આ બાળવાર્તાનો ખજાનો સ્વજનો અને મિત્રો સુધી પહોંચાડવ...

ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો - Part 1

22:37
ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયેલી  બાળવાર્તાઓનો ઓડિયો ખજાનો ક્લિક કરો અને બાળકોને સંભળવો. તમારાં બાળકોને દરરોજ એક બાળવાર્તા સંભળાવો ને એમના ...
Powered by Blogger.